سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

مراحل گوناگون مصرف کود در فلفل شیرین

نیاز کودی فلفل شیرین بر اساس آزمون خاک و دوره رشد گیاه، به طور خلاصه در سه مرحله به شرح زیر تأمین می شود:

قبل از کشت

در این مرحله به منظور جبران عناصر غذایی از دست رفته خاک، بر اساس آزمون خاک کودهای پایه قبل از کشت مصرف می شوند، به طوری که نیمی از کودهای توصیه شده همراه با شخم عمیق و مابقی با دیسک یا شخم سبک به خاک اضافه می شوند.

بعد از انتقال نشاء

در این مرحله به منظور استقرار گیاه همزمان با آبیاری نشاء، با توجه به آزمون خاک، از کودهای محلول در آب خصوصا کودهای فسفره ترکیبی با سایر کودهای ماکرو استفاده می شود.

زمان گلدهی

بیشترین نیاز فلفل شیرین در زمان گلدهی، نیتروژن می باشد و استفاده زیاد از این عنصر قبل از دوره گلدهی باعث تأخیر در رسیدن، کاهش گلدهی و عملکرد گیاه می شود. پروتئین اصلی گیاهان در دوره رویشی از طریق دو منبع نیتروژن، شامل نیتروژن حاصل از تجزیه مواد آلی و افزایش سالیانه کودهای پایه نیتروژندار تأمین می شود. در زمان گلدهی به علت افزایش نیاز گیاه به نیتروژن، از طریق مصرف سرک این نیاز در پای بوته تأمین می شود.


54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت فلفل رنگی در گلخانه بصورت خاکی

روشهای مصرف کود در فلفل شیرین برای تولید محصـول سـالم در کشت خاکی

مصرف به روش کودآبیاری

در این روش در صورتی که از آبیاری تیپ استفاده شود، عمل کوددهی را مـی تـوان درمراحل خاص، با حل کردن مقدار کود مورد نیاز از طریق تانک کود انجام داد. نکـاتی که باید در این روش به آن توجه شود اینکه اضافه کـردن کـود بـه سیسـتم در مراحـل پایانی آبیاری صورت گیرد تا شستشوی نیتروژن به حداقل برسد. در آبیاری سطحی از طریق حل کـردن کـود در آب و قـرار دادن آن در مسـیر آب ورودی به نوارها، عمل کوددهی صورت می گیرد. بدیهی است در هر دو روش لازم اسـت دبی خروجی کود از منبع، به گونه ای تنظیم شود که یکنواختی توزیع کـود در سـطح و عمق حداکثر باشد. از محاسن این روش امکـان مصـرف بـا تقسـیط بیشـتر و در نتیجـه افزایش کارآیی کود می باشد.

مصرف عناصر غذایی به روش برگ پاشی

برگپاشی مواد غذایی روش دیگری از مصرف کود میباشد، اگرچه در مورد عناصـر پرمصرف، محلولپاشی کفایت نیـاز گیـاه را نمـی کنـد و مصـرف بـه روش هـای دیگـر از ضروریات است. با این حال اوره تنها کود نیتروژنی است که از آن میتوان به سهولت بـه صورت برگپاشی استفاده نمود. گرچه از میان کودهای نیتروژنی معمـولی، محلـول اوره پایینترین فشار اسمزی را تولید می کند، با این وجود تنها مقدار کمی از آن را می تـوان به روش برگپاشی مصرف کرد. محلولهای غلیظ اوره و یا اوره بـا درصـد بـالا بـه دلیـل وجود بیورت در اوره، باعث سوختگی دربرگها می شوند. همـانگونـه کـه در بـالا بـدان اشاره شد، برگپاشی نیتروژن فقط بخشی از نیاز گیاه به این عنصر را تأمین می کند، امـا مصرف آن در شرایط بروز کمبود و عدم امکان جبران آن توسط سـایر روش هـا در کوتـاه مدت، خالی از اهمیت نیست. برای تامین عناصر کم مصرف نیز میتوان از روش برگپاشی اسـتفاده نمـود . منـابع سولفاته عناصر آهن، منگنز، روی و مس، مناسـب تـرین و اقتصـادی تـرین منـابع کـودی برای برگپاشی میباشند. البتـه اسـتفاده از منـابع آمینـوکلات عناصـر کـم مصـرف نیـز امروزه رو به گسترش است. دراین روش، سرعت انتقال عناصر غذایی از سـطوح بـرگ هـا به اندامهای گوناگون گیاهی زیاد است. در هر صورت، بیشترین زمان تـأثیر بـرگ پاشـی هنگامی است که برگها حداکثر سـطح را داشـته، هـوا خنـک (هنگـام غـروب ) و گیـاه تحت تنش رطوبتی نباشد. چنانچه مقـادیر مکفـی و مناسـب از عناصـر کـم مصـرف در خاک مصرف شده باشد، اصولا نیازی به برگپاشی این عناصر نخواهـد بـود . امـا بـا ایـن وجود، در صورت بروز علایم کمبود ایـن عناصـر، بـا روش بـرگ پاشـی مـی تـوان علایـم کمبود را مرتفع نمود.

ضرورت استفاده از کودهای بیولوژیک

کودهای زیستی (کودهای بیولوژیک) به مواد حاصلخیزکنندهای گفته میشـود کـه دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از ریزجانداران (میکروارگانیسم های) مفید خـاکزی هستند که روی مواد نگهدارنده مناسبی عرضه می شوند. کودهای زیستی به صورت مایـه تلقیح میکروبی و به عنون یک ترکیب حاصل سوش های میکروبی مـوثر و بـا بـازده بـالا برای تامین یک یا چند عنصر غذایی مورد نیاز گیاه تعریف میشـوند . کودهـای زیسـتی، حاوی میکروارگانیسم هایی هستند که قادرنـد یـک یـا چنـد عنصـر غـذایی را از شـکل غیرقابل استفاده به شکل قابل استفاده تبدیل کنند و این تبدیل در یک فراینـد زیسـتی انجام میگیرد. امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیسـت محیطـی و بهداشـتی کـه از مصرف کودهای شیمیایی حاصل میشود، متخصصین را بر آن داشته که هرچه بیشـتر از موجودات زنده خاک و دستاوردهای آنان، در جهت تأمین نیازهـای غـذایی گیـاه کمـک بگیرند و بدینسان تولید و مصرف کودهای بیولـوژیکی بـه عنـوان مهـم تـرین تحـول در زمینه کشاورزی به شمار رفته و مورد توجه سـرمایه گـذاران بخـش کشـاورزی در سـطح جهان قرار گرفته است. برای دستیابی به توسعه پایـدار در کشـاورزی و تحقـق اهـداف و سیاست های پیشبینی شده در این راسـتا ، اسـتفاده از راهکـاری مناسـب بـرای تـأمین نیازهای غذایی گیاه به کمک موجودات زنده پویای خاک ضروری خواهد بود که استفاده از کودهای بیولوژیک می تواند راهکار موثری برای این کار باشد.

بیماری های رایج فلفل شیرین

لکه برگی باکتریایی

علائم بیماری:

وجود لکه های سبز متمایل به زرد در روی برگهای جوان، به وجود آمدن لکه های برجسته و قهوهای روی سطح پایینی برگهای مسن، تولید لکههای زبر، ترک خورده و قهوه ای رنگ روی سطح میوه و زرد شدن برگ های مسن است که نباید با کمبود نیتروژن اشتباه گرفته شود.

انتراکنوز

یکی از بیماری های شایع می باشد. علائم بیماری به صورت وجود لکه های تیره و کروی با نقاط سیاه روی میوه فلفل می باشد.

محصولات آموزشی مرتبط با گلخانه و کشت گلخانه ای


5,000 تومان6,000 تومان
فیلم معرفی شرکت acm اسپانیا

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزشی دما در گلخانه

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم آموزشی اصول کاشت در خزانه

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی طراحی سیستم تهویه و حرارتی گلخانه

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت گلخانه

9,000 تومان10,000 تومان
احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

9,000 تومان10,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آشنایی با پرورش گل گلخانه ای

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت فلفل رنگی در گلخانه بصورت خاکی

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزشی سازه گلخانه

54,000 تومان55,000 تومان
فیلم و مجموعه آموزشی پرورش و کاشت خیار در مزرعه و گلخانه

54,000 تومان55,000 تومان
فیلم آموزشی کشت گوجه فرنگی در گلخانه و مزرعه ( فضای باز )

34,000 تومان35,000 تومان
آموزش کشت توت فرنگی در مزرعه و گلخانه

54,000 تومان55,000 تومان
نرم افزار آموزشی سازه ها و تاسیسات گلخانه

54,000 تومان55,000 تومان
نرم افزار آموزشی آفات مهم محصولات گلخانه ای